Kallelse till årsmöte söndagen 24/2 kl 17.00

Årsmöte Skaraortens Ryttarförening

Styrelsen i Skaraortens Ryttarförening kallar härmed alla medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2018.

Datum: 2019-02-24
Tid: 17.00
Plats: Cafeterian, Skålltorps Gård, 532 92 Axvall

På årsmötet kommer följande ärenden att behandlas
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket (stadgarna) angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuellt sektioner förutom ungdomssektionen (se §22 stadgarna)
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
22. Övriga ärende som enligt 13 § (stadgarna) kan upptas till beslut på årsmötet
23. Årsmötets avslutande

§13 andra stycket i stadgarna anger
Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Förslag från medlemmarna kan mailas till Pär Bönnestig på par.bonnestig@gmail.com

Varmt välkomna!

På uppdrag av styrelsen för Skaraortens Ryttarförening
Pär Bönnestig/0709-253991

Förslag på ledamöter till Skaraortens Ryttarförening kan ställas till

Skaraortens Ryttarförenings valberedning:
Lena Rydefjord, 070-2787966
Monica Warmark, 070-6614709
Eva Nyström, 070-2261015