Historik

SoRF bildades på 1940 talet och kom på 70-talet till Skålltorps gård i Axvall. Befintligt stall renoverades då och ett mindre ridhus byggdes. År 2004 satsade klubben på att bygga ytterligare ett ridhus och lokaler för utbildning och tävlingsverksamhet, detta har bidragit till att klubben vuxit och utvecklats.

Skålltorps ridanläggning består av cirka 30 hektar betesmarker, ridskolestall, två mindre uthyrningsstall, två ridhus, två utomhusbanor, personal- och gemensamhetsutrymmen samt förrådsbyggnader. Ridanläggningen ägs och drivs av Skaraortens Ryttarförening (SoRF). Verksamheten innefattar ridskola med 230 elever per vecka, och föreningsverksamhet med tävlingar, träningar, ungdomsaktiviteter och utbildningar. Naturbruksutbildningen med inriktning häst (gymnasium) och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) har också verksamhet förlagd till Skålltorp. Två heltidsanställda och 4 deltidsanställda arbetar i verksamheten. Utöver det bidrar föreningsmedlemmarna med ett stort antal ideella timmar.

Bakgrunden till ny-och ombyggnationen är att de äldre byggnationerna på anläggningen är i dåligt skick. Ridskolestallet har ett stort renoveringsbehov och har fått dispens under flera år från Västergötlands Ridsportförbund för att anses vara en godkänd anläggning. Dessutom är stallet tungjobbat och har med dagens kriterier för stallar inte en god standard när det gäller mått och inredning. Efter en besiktning av stallet av en byggkonsult för eventuell renovering konstaterades att byggnaden inte var värd att spara, möjligen plattan kunde återanvändas. Under arbetes gång upptäckte även en av de anlitade arkitekterna att det lilla ridhuset hade en taklutning som idag inte är godkänd för den typ av verksamhet som bedrivs där. Att åtgärda detta skulle innebära stora kostnader, varför ett nytt ridhus var mer aktuellt.

Vad som ska göras
Flera delar av dagens anläggning (ett ridhus, ridskolestallet, förråd/sovloft samt två mindre uthyrningsstallar) är som nämnts inte längre godkända för den verksamhet som bedrivs där. Dessa kommer att rivas. Kvarstår gör det andra ridhuset och tillhörande gemensamhetsytor, såsom cafeteria, sekretariat, domarrum, teorisal, toaletter och ett duschrum. Kvar finns också utebanor för hoppning och dressyr.

Nybyggnationen innefattar ett stall för 32 hästar. Med 20 hästplatser för ridskolan, och 12 platser till uthyrning för personer med egen häst. Stallbyggnaden kommer även att innehålla personalutrymmen, tvättstuga och förråd för foder och utrustning. Ett fristående ridhus ska byggas. Där ska föreningens medlemmar kunna träna på olika sätt, arrangera tävlingar och vid behov ska ridskolan kunna ha lektioner där. Vidare ska ett gäststall uppföras med 14 boxplatser. Det blir dock ett stall av enklare modell, där kommer el att finnas, men ej vatten eller avlopp. Gästboxarna kan förutom att hyras ut till kurs- och träningsverksamhet även nyttjas vid de större nationella och internationella tävlingar som ska hållas vid Axevalla travbana. Tre så kallade lösdrifter ska uppföras i hagarna. Dessa är enklare varianter av skydd för hästarna att kunna gå in i vid dåligt väder eller mycket insekter. Dessa ger också möjligheten att minska arbetsbelastningen för personalen. Samtliga delar av nybyggnationen samt ombyggnationen ska tillgänglighetsanpassas.

Ombyggnation ska ske av nuvarande cafeteria (som ligger på våningsplan två). En hiss till våningsplan två ska göra anslutningen mer tillgänglig. Själva cafeterian ska öppnas upp och göras till en lättåtkomlig mötesplats samt göras om till kombinerad teorisal. Dagens teorisal ska göras om till övernattningsrum för läger och kursverksamhet. Toaletter och duschutrymmen ska tillgänglighetsanpassas och utökas för att motsvara verksamhetens behov. Befintligt ridhus ska genomgå en mindre upprustning för en bättre arbetsmiljö. Kommunalt vatten och avlopp ska anslutas till anläggningen. Idag räcker inte vattnet till för det totala vattenbehovet. Den väg som idag går genom anläggningen ska dras om för en säkrare miljö för alla som vistas på anläggningen. Det förbättrar också möjligheten för kringliggande lantbrukare att få bättre tillgång till sina marker under skördetid.